Patienterstatningen - Erstatningskrav fra patienter

|
Kilde: Patienterstatningen
Dato: Revideret 17. januar 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Patienterstatningen

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på f.eks. et hospital eller hos egen læge.

I Danmark er der årligt mere end 1 million indlæggelser på hospitaler. I en del tilfælde sker der fejl i forbindelse med den behandling, patienterne modtager.

Nogle af fejlene får alvorlige følger for patienten og resulterer i at patienten hjemsendes med varige mén og handicaps, der ændrer vedkommendes livsgrundlag radikalt. Der er naturligvis ingen, som ønsker at begå fejl - alligevel hænder det, hvilket er ulykkeligt for alle parter, ikke mindst for patienten.

I marts 2014 skiftede Patientforsikringen navn til Patienterstatningen. Det skete bl.a. for at undgå forveksling med et forsikringsselskab.

Hvad gør patienterstatningen?

Patienterstatningen behandler ansøgninger om erstatning fra patienter. Afgørelserne træffes på baggrund af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og erstatningsansvarsloven.

Patienterstatningen er en objektiv instans, der behandler patientskader uden at tage stilling til, hvem der er ansvarlig for skadens opståen. En skadesanmeldelse til Patienterstatningen fokuserer derfor på skaden og ikke på den læge eller det sygehus, der har påført patienten skaden. Ønskes en vurdering af dette, skal sagen anmeldes til Patientklagenævnet.


Patienterstatningens hovedopgave

Patienterstatningen behandler krav om erstatning fra patienter, der er kommet til skade i den private eller offentlige del af det danske sundhedsvæsen.

Stort set alle områder og behandlinger er dækket af ordningen. Det er dog et krav, at den behandlende sundhedsperson er autoriseret.

Dertil behandles der også anmeldelser, der vedrører lægemiddelskader.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside.