Obduktion - Undersøgelse af dødsårsag m.m.

Dato: 14. oktober 2003

Obduktion

En obduktion er en medicinsk procedure, som består i at undersøge et lig for at bestemme årsag og forløb af vedkommendes død og at undersøge eventuelle sygdomme eller skader.

Lægevidenskabelig brug

Ved en lægevidenskabelig obduktion undersøger en patolog den døde. Der sker udtagelse af væv og andet biologisk materiale.

Obduktionen skal bl.a. afsløre den præcise dødsårsag, bestemme sygdommens udbredelse og finde andre sygdomme, der har haft betydning for sygdommens forløb uden at være direkte årsag til døden.

De lægevidenskabelige obduktioner er nødvendige for at kunne føre en pålidelig statistik over sygdomme og dødsårsager, og dermed er de vigtige for prioriteringen inden for sundhedsvæsenet.

Obduktion må foretages, såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke til obduktion. I andre tilfælde må obduktion ikke finde sted, såfremt afdøde eller afdødes nærmeste har udtalt sig derimod eller indgrebet må antages at stride mod afdødes eller de nærmestes livsopfattelse, eller såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler mod indgrebet.

Er afdøde under 18 år, må obduktion kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har samtykket heri. Obduktion må først foretages, når ligsyn er foretaget.

Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion, i tilfælde af en mistanke om noget strafbart.


Tilladelse til obduktion

Du kan inden din død udtrykke ønske om ikke at blive obduceret. Faktisk må der ikke obduceres uden tilladelse hertil med mindre det drejer sig om kriminalsager.

Hvis du ikke har givet tilladelse eller udtrykt din vilje til pårørende kan de træffe beslutningen i dit sted efter din død.

Mistanke om noget strafbart

Hvis politiet formoder, at der er en kriminel grund til dødsfaldet eller vil fjerne en evt. tvivl om dødsfaldet, foretages en retslægelig obduktion.

Hvis de pårørende modsætter sig en retslægelig obduktion, skal beslutningen indbringes for domstolene.

Begge parter har mulighed for at anke afgørelsen ved landsretten. I ganske særlige tilfælde kan politiet dog beslutte, at der skal foretages en obduktion, før de pårørende er blevet underrettet.


Testamentér din krop

Alle kan testamentere deres afdøde legeme til et anatomisk institut - det kræver bare at du udfylder en erklæring om donationen først.

Enhver kan (via en erklæring om donation) testamentere sit legeme til et anatomisk institut.

Yderligere information om testamentering af legemet fås hos de anatomiske institutter ved universiteterne.