Tilskud til medicin (2017)

|
Kilde: Patienterstatningen
Dato: Revideret 7. november 2017 - første publicering 14. oktober 2003
Tilskud til medicin

Du kan få tilskud til både receptpligtig og håndkøbsmedicin, men størrelsen af tilskuddet afhænger af flere faktorer. Grænserne for medicintilskud reguleres én gang årligt. Se grænserne for 2017 her.

Der er grænser for, hvor meget du selv skal betale af dine udgifter til medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt ifølge Sundhedslovens § 149a.

For 2017 kan en borgers egenbetaling maksimalt være 3.955 kr - har man udgifter til medicin der overstiger dette beløb, dækkes det af bopælsregionen.

Tilskudsberettiget medicin

Hvilken medicin der kan søges tilskud til, kan inddeles i 3 grupper:

 • Receptpligtig medicin (generelt tilskud).
 • Receptpligtig medicin, som bruges til bestemte sygdomme (klausuleret tilskud).
 • Håndkøbsmedicin, som udleveres på recept, hvor lægen eller tandlægen har skrevet "pensionist" eller "varig lidelse" på recepten (klausuleret tilskud).

Oversigterne over hvilke lægemidler der gives tilskud til opdateres hver 14. dag. Se oversigterne her.


Medicin tilskud - Hvor meget får man?

Du kan kun få tilskud til lægeordineret og tilskudsberettiget medicin. Tilskuddet trækkes automatisk fra prisen ved købet på apoteket.

Hvis der er flere lægemidler, der har samme virkning, så skal apoteket udlevere det billigste, medmindre lægen har angivet andet på recepten. Vælger du et dyrere middel, så får du kun tilskud i forhold til prisen på det billigste middel.

Tilskud (2017) til personer over 18 år

Medicintilskuddets størrelse til voksne over 18 år afhænger af din samlede årlige udgift til medicin. Hvis din medicin koster under 950 kr., får du intet tilskud.

 • 0 - 950 kr. = 0% i tilskud
 • 950 - 1.565 kr. = 50% i tilskud
 • 1.565 - 3.390 kr. = 75% i tilskud
 • Over 3.390 kr. = 85% i tilskud
 • Over 18.331 kr. = 100% i tilskud

Tilskud til personer under 18 år

Er du under 18 år, får du 60% i tilskud af hele beløbet op til 1.565 kr. Hvis dine årlige udgifter til medicin er større end 1.565 kr., får du tilskud efter de samme regler som personer over 18 år.

 • 0 - 950 kr. = 60%
 • 950 - 1.565 kr. = 60%
 • 1.565 - 3.390 kr. = 75%
 • Over 3.390 kr. = 85%
 • Over 22.541 kr. = 100%

Social tilskud

Udover tilskud fra sygesikringen er det også muligt at få tilskud i henhold til Pensionsloven § 17, Lov om aktiv socialpolitik § 82 og Lov om social service § 28 og § 84.

Det betyder, at følgende grupper kan søge yderligere tilskud på kommunen:

 • Pensionister med en vanskelig økonomisk situation (medicinkortet)
 • Økonomisk vanskeligt stillede patienter.
 • Handicappede børn i eget hjem.
 • Handicappede voksne i eget hjem.

Der er forskellige betingelser, der skal opfyldes, for at der kan opnås tilskud. Socialforvaltningen i din kommune og apoteket kan oplyse nærmere om mulighederne i dit konkrete tilfælde.

Vil du søge, bør du normalt rette henvendelse til kommunen, inden du afholder udgiften, der afgør til hvilke formål, du kan få tillæg. Der er også tillæg til visse typer håndkøbsmedicin.

Medicinkort

Med et medicinkort kan du få hjælp til at betale medicin, der er berettiget til tilskud. Støtten via medicinkortet gives ud over det, som Sygesikringen giver.

Det er din kommune, der udsteder medicinkortet, som er et personligt tillæg til din pension. På kortet står, hvad din personlige tillægsprocent er. Det er den personlige tillægsprocent, der er med til at afgøre, hvad du kan få i tilskud.

Som udgangspunkt betyder en høj tillægsprocent et stort tilskud, mens en lav tillægsprocent betyder et lille tilskud. Vis dit medicinkort til apoteket, hver gang du køber medicin.

Det er ikke alle pensionister, der kan få medicinkort, da dette bliver afgjort udfra din personlige formue. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.


Individuelle tilskud

Der eksisterer tilskud foruden det generelle tilskud ovenfor.

I nogle tilfælde kan du få et individuelt tilskud til dine medicinudgifter. Det vil sige, at tilskuddet bliver bevilliget til dig personligt.

Det er din læge, der vurderer dine behov og kan søge om individuelt medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Hvis anmodningen om individuelt tilskud godkendes, vil du modtage bevillingen i din e-boks.

Pr. 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere - læger skal derfor ikke længere søge om det.

1. Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan man få tilskud til et lægemiddel, der ikke har generelt tilskud.

For at få enkelttilskud skal lægen sende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og begrunde, hvorfor man bør behandles med det pågældende lægemiddel.

2. Tilskud til døende (terminalbevilling)

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket udgifterne til lægeordineret medicin - uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Lægen eller sygehuset skal søge om en bevilling af terminaltilskud.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset og højst 1 år frem.

3. Forhøjet tilskud.

Lægen kan søge om forhøjet tilskud, hvis man er nødt til at bruge et dyrere, synonymt lægemiddel, selvom der findes et billigere alternativ (f.eks. hvis man er allergisk over for tilsætningsstoffer i det billigere lægemiddel).

Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til lægemidlets faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen.

Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

CTR er et landsdækkende elektronisk register, der gør det muligt for apotekerne at sikre du får det tilskud du er berettiget til, når du køber medicin.

I registeret står følgende oplysninger:

 • Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
 • Hvor stort et beløb der er givet i tilskud.
 • Om du var under eller over 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse.
 • Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din personlige tilskudsperiode på ét år.
 • Ud fra startdatoen registrerer CTR, hvornår din nuværende tilskudsperiode slutter (tilskudsperioden er 1 år ad gangen).
 • Om du har ret til at få tilskud som døende.
 • Om du har bevillinger af enkelttilskud.
 • Om du har bevillinger af forhøjet tilskud.

Der står ikke hvilke sygdomme du har, hvilken medicin du har købt og heller ikke hvilken læge der har ordineret medicinen.

Apoteket udskriver en liste over hvad der står om dig på CTR, mod et mindre gebyr. Et år efter afslutningen af din opgørelsesperiode slettes alle oplysninger om dine medicinkøb for den pågældende periode.

Du kan henvende dig til Lægemiddelstyrelsen eller apoteket, hvis du er tvivl om du har fået det rigtige tilskud. Derfor skal du altid gemme dine kvitteringer i 2 år.

Du mister retten til tilskud, hvis du ikke vil registreres i CTR. Du kan afmelde dig selv på apoteket.


Beregningsgrundlaget

Tilskuddet udregnes ikke ud fra din købspris på medicinen, men fra det man kalder en referencepris.

Referenceprisen er gennemsnitsprisen på de to billigste lægemidler, som er identiske med den medicin du tager. 

Det vil sige at du får mindre i tilskud i forhold til procenterne ovenfor, hvis du køber den dyreste medicin frem for den billigste.

Er en bestemt medicin dyrere i Danmark end den er i resten af EU, beregnes tilskuddet ud fra gennemsnittet af de priser, medicinen sælges til i EU. Referencepriser i Danmark og EU kan ses på www.medicinpriser.dk.

Identiske lægemidler er lægemidler, som indeholder det samme virksomme lægemiddelstof, i samme mængde og i samme form - f.eks. tabletter. De virker derfor ens, selvom de måske ser forskellige ud og sælges under forskellige navne eller af forskellige importører og til forskellige priser.

Din læge kan vælge at skrive på recepten, at du skal have udleveret et ganske bestemt lægemiddel.

Hvis lægen ikke har gjort det, skal apoteket i forbindelse med ekspeditionen undersøge, om der findes et identisk og billigere lægemiddel.

Findes det - og overstiger prisforskellen en lovbestemt "bagatelgrænse" - skal apoteket enten udlevere det billigste lægemiddel (substituere) eller oplyse om, at der findes et billigere lægemiddel, som du kan vælge at få i stedet.

Du kan således få udleveret et lægemiddel med et andet navn eller udseende end det, lægen har skrevet på recepten. Du kan dog være helt tryg. Lægemidlet har nøjagtig den samme virkning. Det koster bare mindre.

Du kan normalt selv bestemme, om du i stedet for det billigste lægemiddel hellere vil have udleveret det lægemiddel, som lægen har skrevet på recepten - også selvom det er lidt dyrere. Du skal blot bede apoteket om det.

Prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det, du har valgt at få, skal du selv betale. Det betyder, at hvis De ønsker at købe medicin, der er dyrere, og som De kan få billigere i et andet mærke med samme virkning, så giver Sygesikringen stadig tilskud i forhold til den billige medicin.

Hvis du af medicinske grunde - det kan f.eks. være allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et af de dyrere lægemidler, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskudsprocenten til dit lægemiddel bliver lige så stor som til det billigste, identiske lægemiddel.

Hvis ansøgningen er velbegrundet og kan bevilges, modtager du en bevilling, der oplyser, hvilket lægemiddel der er givet forhøjet tilskud til. Hvis Lægemiddelstyrelsen afslår ansøgningen, er det kun din læge, der får besked.

Kun i de tilfælde, hvor lægen har skrevet på recepten, at du skal have et helt bestemt lægemiddel udleveret, kan du ikke vælge selv.

Hvis du køber et lægemiddel i håndkøb - uden recept - har apoteket ikke pligt til at følge substitutionsreglerne.

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen skal godkende al medicin, før det må sælges på det danske marked. Bliver medicinen godkendt og får tilladelse til markedsføring, tager Lægemiddelstyrelsen stilling til, om medicinen skal sælges på recept eller i håndkøb.

Oplysninger om anvendelsesområde, indholdsstoffer, tilsætningsstoffer og bivirkninger for de enkelte, godkendte typer medicin kan ses i Lægemiddelkataloget.

Oplysninger om godkendelse og registrering af medicin kan fås hos Lægemiddelstyrelsen. Den videre overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder føres også af Lægemiddelstyrelsen. Herudover fører styrelsen tilsyn med apoteker.

Medicin i hjemmet bør opbevares utilgængeligt for børn, helst i aflåste medicinskabe og i den originale indpakning. Gamle lægemidler afleveres på kommunens modtageplads eller til kommunens "miljøbil". Apotekerne har også pligt til at modtage medicinrester.

Det er påbudt at mærke medicin med bl.a. indholdsstoffer og holdbarhedsdato. En advarselstrekant på pakningen betyder, at midlet er sløvende.