Støtte fra kommunen til handicappede børn

Dato: Revideret 1. marts 2018 - første publicering 14. oktober 2003
Støtte fra kommunen til handicappede børn

Kommunen skal dække nødvendige merudgifter til at forsørge og passe et hjemmeboende handicappet barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen dækker merudgifterne ved handicappede børn

Kommunen er forpligtet til at dække de nødvendige merudgifter, der er, når man skal forsørge og passe et hjemmeboende handicappet barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Der kan være tale om mange forskelligartede udgifter.

Forældre til et varigt handicappet barn under 18 år kan få et tilskud til hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tilskuddet gives i de tilfælde, hvor barnet skal passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Tilskuddet er skattepligtigt.

Målet med tilskuddet er, at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Hjælpen kan blandt andet bestå af:

  • Almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap.
  • Tilbud om bl.a. aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Handicappede børn under skolealderen, der i deres udvikling har særligt brug for hensyntagen eller støtte, kan få specialpædagogisk bistand - f.eks. i form af undervisning, træning og pædagogiske hjælpemidler.

Den specialpædagogiske bistand skal begrænse virkningerne af barnets handicap og forebygge fejludvikling hos barnet. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges i samarbejde med forældrene.

Hvis et barn på trods af sit handicap har mulighed for at komme i en almindelig daginstitution, kan man søge om hjælp til en støttepædagog gennem kommunen. For børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har amtet ofte oprettet særlige daginstitutioner. Andre steder er der som alternativ oprettet handicapgrupper i forbindelse med almindelige daginstitutioner.


Dagstilbud til handicappede børn

Afhængig af barnets handicap og familiens situation er der forskellige muligheder for pasning og aflastning.

Hvis der er behov for at få barmet passet, skal kommunen sørge for et dagtilbud. Alt afhængig af omfanget af barnets handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave.

Kommunen skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som f.eks. støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj mv. Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. 

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en individuel vurdering, at kommunen kan give en forælder tabt arbejdsfortjeneste, så barnet kan blive passet i sit eget hjem.

På samme måde afhænger det af barnets handicap og familiens samlede situation, om det er muligt at benytte folkeskolen eller om barnet har behov for at komme i specialskole. Der findes en række landsdækkende specialskoler og specialkostskoler. Kommunen kan give yderligere information.