About Author

Name: Klinikchef, speciallæge i ortopædkirurgi, René Cetti